Upravljanje večstanovanjskih objektov

SOP Trbovlje d.o.o. upravlja 1360 stanovanj v večstanovanjskih objektih v občini Trbovlje in občini Hrastnik. Objekte in stanovanja upravljamo v skladu s predpisano zakonodajo in kodeksom dobrih poslovnih običajev.

Upravljanje večstanovanjske stavbe je po Stanovanjskem zakonu SZ-1 (Ul RS, št. 69/2003 z dne 16.07.2003) opredeljeno kot sprejemanje in izvrševanje odločitev ter nastopanje v pravnem prometu in v postopkih pred pristojnimi organi z namenom obratovanja, vzdrževanja in ohranjanja bistvenih lastnosti večstanovanjske stavbe.

Upravnik večstanovanjske stavbe je pooblaščenec etažnih lastnikov, ki zastopa etažne lastnike v poslih, ki se nanašajo na upravljanje večstanovanjske stavbe in ki skrbi, da se izvršujejo pravice in obveznosti iz sklenjenih poslov. Večstanovanjski objekt mora imeti upravnika, če ima objekt več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov.


Obrazci:

Sporočanje števila uporabnikov posamezne enote
[.pdf] Prenos obrazca
Otvoritev ali ukinitev direktne obremenitve
[.pdf] SOP soglasje SEPA

Zakonodaja:

Stanovanjski zakon SZ-1
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200369&stevilka=3312
Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona SZ-1A
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200857&stevilka=2415
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201187&stevilka=3728
Stvarnopravni zakonik
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200287&stevilka=4360
Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200960&stevilka=2921
Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur.l.RS št. 82/2015):
https://www.uradni-list.si/1/content?id=123689
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur.l.RS št. 61/2016):
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2573


Požarna varnost:

Pravilnik o požarnem redu
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199739&stevilka=2147
Prenos navodil: [.pdf] Navodila za varstvo pred požarom

Kontakt

Uprava
Ulica 1. junija 36
1420 Trbovlje

info@sop-trbovlje.si (03) 56 30 374 Uradne ure
Ponedeljek od 8.00 do 14.00
Sreda od 8.00 do 12.00
od 14.00 do 16.00
Petek od 8.00 do 12.00

Delovni čas
Ponedeljek, torek, četrtek od 7.00 do 15.00
Sreda od 7.00 do 17.00
Petek od 7.00 do 13.00

Certifikati